Villa Lasur koksnes aizsarglīdzeklis

Tonējams šķīdinātāja bāzes koksnes aizsarglīdzeklis ārdarbiem

Pielietojums

Iepriekš apstrādātas un jaunas zāģētas vai ēvelētas koka virsmas ārdarbos, kas atrodas virs zemes (fasādes, ārējā apšuvuma dēļi, apšuvums, durvis, logu rāmji, žogi, dārza mēbeles u.c.). Piemērots arī termokoksnei. Nelietot siltumnīcu iekšējām virsmām.

Patēriņš (vienai kārtai)

4-8m2/l - zāģētām koka virsmām, 8-12 m2/l - baļķu vai ēvelētām koka virsmām.

Uzklāšanas metode

Uzklājams ar otu, izsmidzinātāju vai iegremdēšanas metodi.

Tonēšana

Koksnes aizsarglīdzekli var izmantot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila caurspīdīgo koka pārklājumu toņu kartēm. Tonētu produktu nemaina un nepieņem atpakaļ. Uzmanību! Ja ir nepieciešama aizsardzība pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē. Galīgais tonis būs redzams pēc nožūšanas, un tas ir atkarīgs no uzklāšanas metodes un koka sugas.

Bāzes krāsas

EC bāze.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

4-8 stundas – nelīp putekļi, 24 stundas - var uzklāt nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Special Solvent. Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus, pēc tam izmazgāt tos ar Special Solvent.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9 L

Uzglabāšana

Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā. Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Sausais atlikums

Apm. 20% no tilpuma.

Blīvums

Apm. 0,9 kg/l (ISO 2811).

Atjaunots: 2020-11-11

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no vecās, atlupušās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgāt ar Special Clean mazgāšanas līdzekli saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Jaunas koka virsmas nogruntēt ar Villa Protekt pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no vecās, atlupušās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas mazgāt ar Special Clean mazgāšanas līdzekli saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas nogruntēt ar Villa Protekt.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5°С un gaisa relatīvajam mitrumam krāsošanas un žūšanas laikā – zem 80%. Izvairīties no pārāk augstām temperatūrām krāsošanas laikā.

KRĀSOŠANA

Pirms uzklāšanas Villa Lasur rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1 (vecas virsmas) vai 2 (jaunas virsmas) kārtas ar otu vai izsmidzinātāju. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem uzreiz pēc darba pabeigšanas notīrīt produkta atlikumus un izmazgāt ar Special Solvent vai Special Solvent Spray vai citu šķīdinātāju uz minerālspirta bāzes.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

724px-GHS-pictogram-flamme_svgplausas724px-GHS-pictogram-exclam_svgAquatic-pollut-red

Uzmanību                                               UN 1263

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., terpentīns, eļļa, 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), (heksānskābe, 2-etil-, cinka sāls, pamata), etilmetilketoksīms. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/f) 700 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 700 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Basic izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 313275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Izliekta ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Basic ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 314275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes