Special Solvent Spray atšķaidītājs

Krāsu atšķaidītājs

Pielietojums

Atšķaidītājs alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai pirms uzklāšanas ar augstspiediena izsmidzinātāju. Piemērots arī darbarīku, detaļu, no dabiskiem materiāliem izgatavotu priekšmetu un nelielu virsmu tīrīšanai.

Iepakojumi

1,0L

Uzglabāšana

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Blīvums

0,7 kg/l, (ISO 12185).

Atjaunots: 2020-05-27

ATŠĶAIDĪŠANA

Special Solvent Spray izmantot saskaņā ar norādījumiem uz attiecīgā krāsu produkta etiķetes.

KRĀSOŠANAS DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Krāsošanas darbarīki jāiztīra no krāsas vai lakas atlikumiem uzreiz pēc darba pabeigšanas, jāizmazgā ar Special Solvent Spray.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

Piemērots krāsotu, koka un metāla virsmu attīrīšanai no eļļas, taukvielām un sveķiem. Tīrot krāsotu virsmu, pārbaudīt Special Solvent Spray piemērotību uz neliela virsmas laukuma.

Tīrīšanas šķīduma sagatavošana: 0,1 litru Special Solvent Spray pievienot 10 litriem ziepjūdens vai cita mazgāšanas līdzekļa šķīdumam.  

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

 uguns   izsaukums   plausas   zivs

 Bīstami                                                                                                                     UN  1268

Satur: ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Glabāt slēgtā veidā.

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.