Special Solvent atšķaidītājs

Krāsu atšķaidītājs

Pielietojums

Atšķaidītājs alkīda krāsu, eļļas krāsu un laku atšķaidīšanai. Piemērots darbarīku un nelielu virsmu tīrīšanai.

Veids

Vaitspirts (lakbenzīns).

Iepakojumi

0,5L; 1,0L

Uzglabāšana

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Blīvums

0,8 kg/l, (ISO 12185).

Atjaunots: 2020-05-27

ATŠĶAIDĪŠANA

Special Solvent izmantot saskaņā ar norādījumiem uz attiecīgā krāsu produkta etiķetes.

KRĀSOŠANAS DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Krāsošanas darbarīki jāiztīra no krāsas vai lakas atlikumiem uzreiz pēc darba pabeigšanas, jāizmazgā ar Special Solvent.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

Piemērots krāsotu, koka un metāla virsmu attīrīšanai no eļļas, taukvielām un sveķiem. Tīrot krāsotu virsmu, pārbaudīt Special Solvent piemērotību uz neliela virsmas laukuma.

 

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

 uguns   izsaukums   plausas   

 Bīstami                                                                                                                     UN  1268

Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Glabāt slēgtā veidā.

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.