Special Clean tīrīšanas līdzeklis

Sārmains tīrīšanas līdzeklis

Pielietojums

Tīrīšanas līdzeklis ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu virsmu tīrīšanai. Sienas, grīdas, durvis, logi, mēbeles, fasāžu dēļi, metāla virsmas, laivas u.c. Nav piemērots jaunu cinkotu jumtu mazgāšanai.

Uzklāšanas metode

Uzklājams ar otu, birsti vai sūkli.

Darbarīku mazgāšana

Ūdens.

Iepakojumi

1,0L

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Blīvums

1,0 kg/l, (ISO 2811).

Atjaunots: 2019-05-28

MAZGĀŠANA

Jaunas metāla virsmas un ar ūdens bāzes krāsām krāsotas virsmas:

Nomazgāt ar Special Clean un ūdens šķīdumu, sajaukšanas attiecība 1:10. Pēc mazgāšanas virsmas noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.   

Ar alkīda vai eļļas krāsām krāsotas virsmas:

Apstrādāt virsmu ar neatšķaidītu Special Clean un ļaut 1-2 minūtes iedarboties, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Virsmas mazgāšanai izmantot birsti vai sūkli.

Saimniecībā izmantojams tīrīšanas līdzeklis:

Special Clean šķīdumu ūdenī (1:10) var izmantot kā tīrīšanas līdzekli saimniecībā.

Uzmanību! Tīrīšanas līdzekļa šķīduma piemērotību ir ieteicams pārbaudīt uz neliela virsmas laukuma. Pārklāt un aizsargāt virsmas (piem., stiklu), kuras var bojāt sārmains tīrīšanas līdzeklis.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5 °С, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus iztīrīt no produkta atlikumiem uzreiz pēc darba pabeigšanas un izmazgāt ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

 bistami

  Bīstami                                            UN 1719

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: kālija hidroksīds, nātrija metasilikāts, mazāk par 5%: anjonu virsmaktīvajām vielām, fosfātiem, BENZISOTHIAZOLINONE.

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. No produkta atlikumiem attīrīta, sausa tara un produkta šķidrie atlikumi ir jānodod atkritumu pārstrādei un jāpārstrādā atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Basic plakana ota, 70 mm (Kods: 147470)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Plakana ota ir piemērota durvju un koka izstrādājumu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Basic XP plakana ota, 50 mm (Kods: 147550)

Basic XP ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Plakana ota ir piemērota durvju un koka izstrādājumu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.