Kolorex Protekt impregnēšanas līdzeklis

Bezkrāsains koksnes impregnēšanas līdzeklis

Pielietojums

Zāģēta un ēvelēta koka virsmas, kas atrodas virs zemes (spundētie ārējā apšuvuma dēļi, apšuvums, durvis, logu rāmji, žogi u.c.). Piemērots arī termokoksnei. Nelietot siltumnīcu iekšējām virsmām.

Tonis

Bezkrāsains.

Patēriņš (vienai kārtai)

4-5m2/l - zāģētām koka virsmām, 8-10 m2/l – baļķu un ēvelētām koka virsmām.

Uzklāšanas metode

Uzklājams ar otu vai iegremdēšanu.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

0,5 stundas – nelīp putekļi, 24 stundas - var krāsot nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Special Sovent. Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra produkta atlikumi, pēc tam jāizmazgā ar Special Solvent.

Iepakojumi

1 L; 3 L; 10 L; 20 L

Uzglabāšana

Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā produktu nevar ilgstoši uzglabāt.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā var uzglabāt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Sausais atlikums

Apm. 15% no tilpuma.

Blīvums

0,8 kg/l.

Atjaunots: 2017-08-09

SAGATAVOŠANA

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemiet atlupušo krāsu. Pelējušas un netīras virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °С un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirms uzklāšanas Kolorex Protekt rūpīgi samaisiet. Uzklājiet 1 kārtā ar otu, koksnes šķiedras virzienā, vai iegremdējot. Jaunas koka virsmas jāapstrādā pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj. Tā kā koksnes impregnēšanas līdzeklis neaizsargā koksni no saules gaismas, virsējo kārtu ir ieteicams uzklāt pēc iespējas ātrāk.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem uzreiz pēc darba pabeigšanas notīriet produkta atlikumus un izmazgājiet ar Special Solvent, Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu vai citu šķīdinātāju uz minerālspirta bāzes.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

724px-GHS-pictogram-flamme_svgplausas724px-GHS-pictogram-exclam_svgzivs

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 3-jod-2-propinil butyl karbamītu, 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties ieelpot tvaikus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana zemā temperatūrā.

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Basic izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 313275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Izliekta ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Basic ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 314275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes