Tikkurila privātuma noteikumi, personas datu apstrāde, veicot pārdošanu

Datums: 25.05.2018.

 

1. Datu pārzinis

 

SIA Tikkurila
Krūzes iela 23 k-3
Rīga, LV-1046 

 

2. Kontaktinformācija

 

SIA Tikkurila
Krūzes iela 23 k-3, Rīga, LV-1046, Latvija
Tel.: +371 67611135
E-pasts: dati(a)tikkurila.com

 

3. Klientu personas datu apstrādes mērķis un likumīgais pamats

 

Tikkurila apstrādā klientu un/vai to kontaktpersonu personas datus, lai nodrošinātu ar Tikkurila uzņēmējdarbību saistītās aktivitātes tirdzniecības un mārketinga jomā.

Personas datu apstrādes mērķi:

 • klienta identificēšanai un līguma noslēgšanai;
 • analizēt un uzlabot klientu attiecības ar datu subjektu pārstāvošo personu;
 • nodrošināt jums preces un pakalpojumus, piemēram, ja pērkat mūsu produktus, izmantojat mūsu digitālos pakalpojumus, abonējat mūsu informatīvos izdevumus un piedalāties mūsu mācībās vai citos pasākumos. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai ievērotu tiesības un pienākumus, kas izriet no līguma vai citām saistībām starp Tikkurila un jums.
 • sazināties ar jums, piemēram, lai sūtītu jums svarīgus brīdinājumus un citus paziņojums saistībā ar pakalpojumu (piemēram, mācībām), lai informētu, ka mūsu pakalpojumi ir mainījušies, un lai lūgtu jūsu atsauksmes par mūsu produktiem un pakalpojumiem;
 • informēt jūs par jauniem produktiem, pakalpojumiem vai akcijām, ko var piedāvāt Tikkurila. Tikkurila var izmantot jūsu personas datus, lai personalizētu mūsu piedāvājumu un sniegtu jums atbilstošāku saturu. Tas nozīmē, piemēram, sniegt ieteikumus un rādīt pielāgotu saturu un reklāmu mūsu un trešo personu pakalpojumos.
 • vadīt un attīstīt Tikkurila uzņēmējdarbību;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

Apstrāde ir pamatota ar Tikkurila likumīgajām interesēm vai datu subjekta piekrišanu, kā arī līgumu noslēgšanai un izpildei.

 

4. Savāktie personas dati

 

Tikkurila savāktie personas dati cita starpā var iekļaut turpmāk minētos datus, kā arī izmaiņas tajos:

 • vārds, uzvārds, amats, amata pienākumi un/vai cita ar darbu saistītā informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, vecuma grupa, dzimums, datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma nosaukums.

 

5. Sīkdatnes

 

Tikkurila tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko vietne nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai (piemēram, Internet, Explorer, Firefox, Safari u.c.), lai tā sīkdatnes saglabātu lietotāja ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs/-a pārlūko vietni. Kad lietotājs atkārtoti atver vietni, tā var izgūt sīkdatņu saglabātos datus, lai saņemtu informāciju par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām šajā vietnē.

Tikkurila vietņu ērtākai pārlūkošanai jūsu ierīcē var tikt saglabātas sīkdatnes. Jūs varat bloķēt sīkdatņu saglabāšanas funkciju, veicot attiecīgas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, taču tas var ierobežot Tikkurila vietnes funkcionalitāti vai pat bloķēt piekļuvi atsevišķām vietnes sadaļām. Ja Tikkurila vietnes pārlūkošanas laikā jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos sīkdatņu saglabāšana ir atļauta, tā tiek uzskatīta par nepārprotamu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai Tikkurila vietnēs.

Tikkurila izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
 • lietotāju autentifikācijai;
 • gadījumā, ja lietotājs ir Tikkurila pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus piedāvājums. 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Apmeklējot Tikkurila vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

 

 

6. Parastie informācijas ieguves avoti

 

Lielākā daļa informācijas tiek vākta no datu subjekta vai uzņēmuma, kuru tas pārstāv, un no datorprogrammām, kad datu subjekts izmanto un/vai iegādājas mūsu produktus un pakalpojumus.

 

Personas datus un to atjauninājumus iegūst arī no iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, kas piedāvā kredītinformāciju un personas datu atjaunināšanas pakalpojumus, no publiskiem katalogiem un citiem publiskiem informācijas avotiem.

 

 

7. Regulāra datu nodošana citām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

 

Tikkurila uzdevumā un šajos Privātuma noteikumos noteiktajiem mērķiem personas datu apstrādi veic ārpakalpojumu sniedzēji. Tikkurila nodrošina, ka ārpakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Pakalpojumu sniedzējiem ir ļauts izmantot personas datus vienīgi, lai sniegtu pakalpojumus Tikkurila saskaņā ar noteikumiem, ko paredz vienošanās ar Tikkurila.

Apstrādājot jūsu personas datus, Tikkurila izmanto pakalpojumu sniedzējus, serverus un resursus dažādās valstīs. Noteiktā apjomā datus paredzēts nodot arī citiem Tikkurila grupas uzņēmumiem. Tikkurila var nodot jūsu personas datus arī citām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis un kurās privātumu regulējošie tiesību akti atšķiras no Eiropas Savienības regulējuma. Šajā gadījumā Tikkurila nodrošinās datu nodošanas tiesisko pamatojumu un to, ka dati tiks aizsargāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, jo īpaši, izmantojot Eiropas Komisijas tipveida līgumus par datu nodošanu.

 

 

8. Personas datu glabāšanas ilgums

 

Tikkurila glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Tikkurila vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, ņemot vērā Tikkurila uzņēmējdarbības vajadzības, lielākoties trīs (3) gadus pēc pēdējā aktīvā uzņēmējdarbības notikuma starp pusēm.

 

 

9. Personas datu nodošana

 

Tikkurila neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai pakalpojuma nodrošinājuma ietvaros );
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Tikkurila likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Tikkurila likumīgās intereses.

 

 

10. Datu aizsardzības principi

 

Tikkurila nodrošinās savākto datu drošību, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Tikkurila pilnvarotie pārstāvji un pilnvarotie ārpakalpojumu sniedzēji, kas darbojas Tikkurila vārdā, ir tiesīgi apstrādāt personas datus. Tikkurila ir piešķīrusi ierobežotu piekļuvi datiem tikai tām personām, kurām tā ir nepieciešama. Sistēma ir aizsargāta saskaņā ar Tikkurila Informācijas drošības noteikumiem

 

11. Jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem

 

Jums ir tiesības pieprasīt, lai no reģistra tiktu izsniegta jūsu personas datu kopija. Pieprasījums rakstveidā jānosūta uz šajos Privātuma noteikumos norādīto e-pasta adresi vai jāaizpilda veidlapa www.tikkurilagroup.com/contacts/contact_us/datu_aizsardz_bas_piepras_juma_veidlapa .

Jums ir tiesības aizliegt Tikkurila apstrādāt jūsu personas datus, ja šādai personas datu apstrādei nav tiesiska pamata, kā arī jums ir tiesības pieprasīt Tikkurila ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt Tikkurila izlabot jūsu personas datus, ja tie ir nepareizi. Iepriekš minētajos gadījumos ir jāiesniedz pieprasījums, nosūtot to uz iepriekš kontaktinformācijā minēto adresi.

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Tikkurila pakalpojumu portālos/lietotnēs, Tikkurila un citās interneta lapās (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē Tikkurila birojā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz dati(a)tikkurila.com un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Klientam ir pienākums:

 • saprātīgā laika periodā sniegt Tikkurila informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. Tikkurila ir svarīgi, ka tās rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu.
 • jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama Tikkurila sniegto pakalpojumu sastāvdaļa. Tikkurila sagaida, ka dati, kas tai tiek sniegti, neskar citu personu intereses.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par personas datu apstrādi.

 

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Tikkurila un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešnolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Tikkurila veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi: dati(a)tikkurila.com;
 • klātienē Tikkurila birojā;
 •  izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Tikkurila pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

 

 

12. Privātuma noteikumu grozījumi

 

Tikkurila patur tiesības laiku pa laikam grozīt šos Privātuma noteikumus un savu klientu personas datu apstrādes kārtību.