Mārketinga reģistra konfidencialitātes politika

1. Personas datu datnes pārzinis

 

SIA Tikkurila (turpmāk tekstā – Tikkurila)

Krūzes iela 23 k-3, Rīga, LV-1046

Tālr.: +371 67611135

E-pasts: info.lv@tikkurila.com

 

 

2. Pārziņa kontaktinformācija

 

Nosaukums: SIA Tikkurila

Tālr.: +371 67611135

E-pasts: info.lv@tikkurila.com

 

 

3. Kāda ir šīs Konfidencialitātes politikas darbības joma?

 

Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Tikkurila praksi attiecībā uz informāciju, ko Tikkurila ievāc par tās potenciālajiem klientiem un lietotājiem (kā tā tiek ievākta un izmantota), ieskaitot Tikkurila produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī Tikkurila tīmekļa vietnes apmeklēšanu.

 

 

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu datus?

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti sekojošos nolūkos (tie var tikt apstrādāti vienā vai vairākos nolūkos vienlaicīgi):

 

 • Mārketings

Piekrītot šai Konfidencialitātes politikai, Jūs skaidri piekrītat, ka Tikkurila drīkst izmantot jūsu personas datus Tikkurila produktu un pakalpojumu tiešās reklāmas, attālinātās pārdošanas, citos tiešā mārketinga pasākumos, kā arī tirgus izpētē un aptaujās. Tikkurila drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai personalizētu mūsu piedāvājumus un nodrošinātu Jums atbilstošāko saturu. Tas nozīmē, piemēram, ieteikumu sniegšanu un pielāgota satura un reklāmu demonstrēšanu mūsu pakalpojumos un trešo pušu pakalpojumos.

 

 • Pārvaldības un attīstības pakalpojumi

Tikkurila drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai pārvaldītu un attīstītu Tikkurila saimniecisko darbību.

 

 

5. Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?

 

Tikkurila personas datu datnes saturs var ietvert sekojošus datu veidus un izmaiņas, kas veiktas šo datu veidos:

 

Patērētāju datu veidi:

 

 • vārds un uzvārds;
 • dzimšanas gads;
 • kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri);
 • dzimums;
 • valodas izvēle;
 • amata nosaukums un/vai apraksts;
 • mārketinga saturs un aizliegumi.

 

Uzņēmumu pārstāvju datu veidi:

 

 • vārds un uzvārds;
 • uzņēmuma, kurā Jūs strādājat, nosaukums un cita kontaktinformācija;
 • Jūsu kontaktinformācija uzņēmumā, kurā Jūs strādājat (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri);
 • dzimums;
 • valodas izvēle;
 • amata nosaukums un/vai apraksts, un cita būtiska informācija, kas saistīta ar Jūsu amatu;
 • mārketinga saturs un aizliegumi.

 

Papildus dati abām iepriekš minētajām grupām:

 

 • Jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes, kā arī to lietojums;
 • informācija par Tikkurila elektronisko pakalpojumu lietojumu, kā arī Jūsu radītais elektroniskais saturs;
 • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija.

 

 

6. Kur mēs ievācam Jūsu personīgos datus?

 

Informācija tiek ievākta no Jums un no lietojumprogrammām laikā, kad Jūs izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus.

 

Jūsu personas dati un to atjauninājumi tiek iegūti arī no iestādēm, organizācijām un kompānijām, kas piedāvā personas datu atjaunināšanas pakalpojumus, sociālo mediju pakalpojumu kompānijām, publiskajām direktorijām un citiem publiskiem informācijas avotiem.

 

 

7. Vai Jūsu dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

 

Tikkurila nepārdod, neiznomā vai citādi neizpauž Jūsu personas datus trešajām pusēm ārpus globālās Tikkurila grupas, ja vien turpmāk nav noteikts citādi.

Tikkurila drīkst kopīgot Jūsu personas datus ar autorizētām trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus šajā Konfidencialitātes politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā programmatūras pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, izpētes vadīšana un mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde. Tā kā Tikkurila uzņemas atbildību nopietni nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, Tikkurila neļauj šīm kompānijām tos izmantot citiem mērķiem kā vien, lai sniegtu šos pakalpojumus, un Tikkurila pieprasa, lai tie aizsargātu Jūsu personas datus šai Konfidencialitātes politikai atbilstošā veidā.

 

Tikkurila drīkst kopīgot Jūsu personas datus ar rūpīgi izvēlētām trešajām pusēm kopīgiem vai neatkarīgiem tiešā mārketinga nolūkiem. Jūsu datu kopīgošana šādiem nolūkiem var vispārīgi notikt tikai gadījumā, ja trešās puses ieplānotie nolūki ir savietojami ar Tikkurila nolūkiem, kas aprakstīti šajā Konfidencialitātes politikā. Tikai minimālais nepieciešamais Jūsu personas datu daudzums tiek kopīgots ar trešajām pusēm.

 

Tikkurila drīkst kopīgot Jūsu personas datus tikai, pamatojoties uz spēkā esošu tiesas vai citas oficiālas iestādes ar atbilstošām pilnvarām pavēli.

Tikkurila drīkst kopīgot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, kompānijas aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam. Tas attiecas arī uz (maz ticamu) maksātnespējas, bankrota vai īpašumtiesību nodošanas gadījumu, kad Jūsu personas dati tiktu nodoti citai juridiskai personai kā šādu procedūru rezultāts.

 

 

8. Vai Jūsu dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas?

 

Tikkurila pakalpojumi var tik nodrošināti, izmantojot resursus un serverus, kas atrodas dažādās pasaules valstīs. Tādēļ pieņemot šo Konfidencialitātes politiku jūs skaidri piekrītat, ka Tikkurila drīkst nodot Jūsu personas datus ārpus valsts, kurā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, ieskaitot valstis ārpus ES un EEZ, kurās nav likumu, kas nosaka īpašu personas datu aizsardzību vai kurās ir citādas datu aizsardzības tiesību normas.

 

Šādos gadījumos Tikkurila garantē, ka ir likumīgs pamatojums šādai nodošanai un tiek nodrošināta Jūs personas datu atbilstoša aizsardzība, kā to nosaka piemērojamie tiesību akti, piemēram, izmantojot standarta līgumus, kurus apstiprina atbilstošās iestādes (ja nepieciešams), un pieprasot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības līdzekļus.

 

 

9. Cik ilgi mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

 

Tikkurila drīkst apstrādāt Jūsu personas datus šajā pastāvīgajā mārketinga reģistrā tikmēr, kamēr tie ir nepieciešami noteiktajiem mērķiem. Gadījumā, ja starp Jums un Tikkurila tiks uzsāktas klientu vai citas līdzvērtīgas attiecības, Jūsu personas dati tiks pārvietoti no šīs personas datu datnes uz Tikkurila klientu reģistru. Tikkurila drīkst apstrādāt Jūsu personas datus nodokļu vai juridiskos nolūkos tik ilgi, cik tas ir nepieciešams un ir saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

 

 

10. Datu drošības nodrošināšanas principi

 

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Tikkurila ir izveidojusi elektroniskus un administratīvus drošības pasākumus.

 

Tikai Tikkurila iecelti darbinieki un organizācijas, kas darbojas Tikkurila uzdevumā vai Tikkurila vārdā, drīkst izmantot personas datu datnes lietotni. Visām personām, kas veic personas datu apstrādi, ir personīgas lietotāja tiesības, kuras tām piešķīris pārzinis. Pamatojoties uz informāciju, kas atbilstoši viņa/viņas amata aprakstam personai ir nepieciešama, ir izveidoti dažādi piekļuves līmeņi. Sistēma ir aizsargāta ar ugunsmūri, kas pasargā to no kontaktiem ārpus Tikkurila.

 

Visiem Tikkurila darbiniekiem un apakšuzņēmējiem ir pienākums saglabāt visu to darba gaitā iegūtās personas datu informācijas konfidencialitāti.

 

Manuāli apstrādātie dokumenti, kas satur Jūsu personas datus, ir aizsargāti pret neautorizētu piekļuvi.

 

 

11. Jūsu tiesības uz piekļuvi datiem, to labošanu un aizliegšanu tos izmantot

 

Jums ir tiesības piekļūt ar Jums saistītiem datiem, kas atrodas Tikkurila personas datu datnēs. Piekļuves tiesību pieprasījums ir jānoformē rakstveidā. Piekļuves tiesību pieprasījums var tikt iesniegts arī pārziņa galvenajā birojā, kas atrodas 1.daļā norādītajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Jums ir tiesības aizliegt Tikkurila apstrādāt Jūsu personas datus tiešās reklāmas, attālinātās pārdošanas, citu tiešā mārketinga pasākumu un tirgus izpētes, un aptauju nolūkos, un tiesības, sazinoties ar pārzini, pieprasīt nekorektu datu labošanu.

 

 

12. Piemērojamais likums un tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajās iestādēs un uzraugošo iestāžu kontaktinformācija

 

Šo personas datu datnes apstrāde tiek reglamentēta ar Latvijas likumiem.

 

Gadījumā, ja Jums ir aizdomas, ka tiek pārkāpti datu aizsardzības normatīvie akti un lieta netiek miermīlīgā pārrunu starp Jums un Tikkurila ceļā atrisināta, Jūs drīkstat sazināties ar Datu aizsardzības iestādi.

 

 

13. Izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā

 

Tikkurila drīkst laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā vai jebkurā laikā mainīt vai ierobežot pieeju dažādiem pakalpojumiem ar vai bez brīdinājuma (kur to atļauj piemērojamie normatīvie akti). Taču gadījumos, ja šī Konfidencialitātes politika tiek būtiski, pretēji mainīta, Tikkurila publicēs paziņojumu par šādām izmaiņām Tikkurila mājaslapā 30 dienas iepriekš.